طراحی سایت

طراحی سایت
مه خاتون کاسپین

با رشد روز افزون استفاده از اینترنت و جامعه مجازی می توان گفت که اینترنت یکی از اعضای خانواده برای کاربران شده است ولی برای بهره مند شدن از فواید این جامعه مجازی نیاز به تولید وب سایت و طراحی وب سایت است. طراحی فرایند جمع آوری ایده ها و تنظیم زیبایی شناسی و اجرای آنهاست که با هدایت اصول خاصی برای یک هدف خاص انجام می شود. طراحی وب یک فرآیند مشابه با هدف ارائه مطالب در صفحات وب الکترونیکی است که کاربران نهایی می توانند با کمک یک مرورگر وب از طریق اینترنت به آن دسترسی پیدا کنند.

تعریف وب سایت

وب سایت مکانی از اینترنت است که صفحه یا تعدادی از صفحات را در خود برای هدفی خاص نگهداری می کند ، در واقع این مکان مجموعه ای از صفحات است که برای هدفی خاص ایجاد شده اند.

صفحه اصلی

کانال خبری

با رشد روز افزون استفاده از اینترنت و جامعه مجازی می توان گفت که اینترنت یکی از اعضای خانواده برای کاربران شده است. ولی برای بهره مند شدن از فواید این جامعه مجازی نیاز به تولید وب و است. طراحی فرایند جمع آوری ایده ها و تنظیم زیبایی شناسی و اجرای آنهاست که. با هدایت اصول خاصی برای یک هدف خاص انجام می شود. طراحی وب یک فرآیند. مشابه با هدف ارائه مطالب در صفحات وب الکترونیکی است. که کاربران نهایی می توانند. با کمک یک مرورگر وب از طریق اینترنت به آن دسترسی پیدا کنند.

تعریف وب سایت

وب سایت مکانی از اینترنت است که صفحه طراحی سایت یا تعدادی از صفحات را در خود. برای هدفی خاص نگهداری می کند. در واقع این مکان مجموعه ای از صفحات است که برای هدفی خاص ایجاد شده اند.

با رشد روز افزون استفاده از اینترنت و جامعه مجازی می توان گفت که اینترنت یکی از اعضای خانواده برای کاربران شده است ولی برای بهره مند شدن از فواید این جامعه مجازی نیاز به تولید وب سایت و است. طراحی فرایند. جمع آوری ایده ها و تنظیم زیبایی شناسی و اجرای آنهاست که با هدایت طراحی سایت اصول خاصی برای یک هدف خاص انجام می شود. طراحی وب یک فرآیند مشابه با هدف ارائه مطالب در صفحات وب الکترونیکی است. که کاربران نهایی می توانند با کمک یک مرورگر وب از طریق اینترنت به آن دسترسی پیدا کنند.